Inspreken. Kritiek op wethouder Kock die vindt dat de AWD ‘zorgvuldig’ wordt beheerd.

aantal grazende damherten''. Wethouder Udo Kock vindt daarentegen: ‘’er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’. Het verkopen van een regelrechte leugen door deze D66-politicus viel de raadscommissie niet op.
De medewerkers van de Amsterdamse Waterleidingduinen verklaren in het lentenummer van het voorlichtingsblad STRUINEN, dat het ”voedselweb van het duinecosysteem op termijn als een kaartenhuis in elkaar zakt” door het ”heel belangrijk negatief effect van het enorm grote  aantal grazende damherten”. Wethouder Udo Kock vindt daarentegen: ‘’er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’.  De opzichtige leugen van de D66-politicus viel de raadscommissie niet eens op.

 

Inspreken voor de commissie Financiën, stadhuis te Amsterdam,
26 maart 2015

Onderwerp: het beheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Geachte voorzitter, raadsleden, wethouder

In Haarlem en omgeving brak een schandaal los rond het kappen van honderden bomen in de AWD. Het ging om geringde, dode prunusbomen. Dood hout bevat één derde van alle biodiversiteit van het bos. Maar die bomen werden omgezaagd. De wethouder, op 5 maart, ontkent, -ik citeer: ‘’Er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’.

Volgens een medewerker van Waternet in het Haarlems Dagblad van 18 februari was dat omzagen niet de bedoeling. Dat was wél de bedoeling. Op 11 maart 2011 stelt de heer Immerzeel van Waternet in het Haarlems Dagblad immers, -ik citeer: ‘’Het oog wil ook wat. Een bos vol geringde bomen ziet er niet uit. Recreatie is ook belangrijk in het duingebied’’. Dus omwille van de recreatie moest een belangrijk natuurlijk kenmerk, staande dode bomen, dat er bijna ontbreekt, verdwijnen. De bomen werden met opzet omgehaald. Niks zorgvuldig beheer, wethouder.

Hoofd natuurbeheer de heer Cousin zit er al dertig jaar. Hij is verantwoordelijk voor twee plagen.
Eén: De Amerikaanse vogelkers kon eind jaren 80 nog met gemak worden uitgeroeid. Een waarschuwend geluid van een ecoloog voor een opkomende prunusplaag sloeg hij in de wind. De plaag greep om zich heen en nóg werd te laat ingegrepen. Het kostte inmiddels handen vol belastinggeld. De directeur toont geen interesse in de natuur. Hij legde zonder vergunning twee ruiterpaden van 6 km lengte aan. Ze werden gesloten wegens overtreding van de Nbwet. De Stichting Natuurbelang AWD ging ermee naar de rechter.

De wethouder zegt: ‘’er wordt ontzettend veel capaciteit door Waternet besteed’’. Ja, op de verkeerde manier.

De tweede plaag betreft de Damherten. Het rapport Parels van de Duinen 2014, dat grote schade aantoont, wordt door wethouder Kock belachelijk gemaakt, dat rapport is volgens hem slechts, -ik citeer: ‘een aanwijzing van schade’.

Struinen, het voorlichtingsblad van Waternet stelt: “Het enorm grote aantal grazende damherten heeft ook een heel belangrijk negatief effect’’

Het blad meldt dat karakteristieke duinplanten kunnen verdwijnen. En, ik citeer: ‘’Het gevaar dreigt dat met het verdwijnen van bloemrijke graslanden en -valleien op termijn het voedselweb van het duinecosysteem als een kaartenhuis in elkaar zakt’’.

Een deskundigenteam schreef in 2013 dat het proces van degradatie van het duinbos al jaren daarvoor gaande was. De wethouder miskent de catastrofe van een overpopulatie damherten en wil geen aantallen beheren. Hij houdt kranig vol en zegt dat het gebied ‘zorgvuldig’ beheerd wordt. Maar het is het slechts beheerde natuurgebied van Nederland. Wanneer wordt een vakman natuurbeheer daar de baas en trekken de stadsyuppen zich definitief terug binnen hun grachtengordel.

K. Piël,
St. Herstel Inheems Duin

Noot 1
Tijdens de rondvraag in de cie. vergadering van 5 maart antwoordde wethouder Udo Kock (D66) achtereenvolgens:

…‘’ik wil met kracht tegenspreken dat er desinteresse zou zijn in de AWD’’……’’desinteresse is er niet’’. …”blijkt niet uit de hoeveelheid tijd die ik besteedde”….’’ er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’…’’er wordt heel zorgvuldig beheerd’’…..’’er wordt ontzettend veel capaciteit door Waternet aan besteed’’….’’ik heb veel vertrouwen in Waternet’’…”Waternet gaat zorgvuldig met zijn vrijwilligers om’’

Noot 2
Er werden naar aanleiding van mijn inspreken door de raadsleden geen vragen gesteld .  Zo gaat het altijd. De interesse van de hoofdstedeling ligt bij de groene stroom, bij het faciliteren van pleziervaartuigen in de grachten, bij het plaatsen van waarschuwingsborden om de miljoenen toeristen die de stad bezoeken enigszins in bescherming te nemen tegen de verder onbestreden drugsmaffia.
Ja, voor een natuurgebied dat ergens ver achter Haarlem verscholen ligt hebben de raadsleden zich tenslotte niet verkiesbaar gesteld. Maar ontslaat dat B&W en de Raad van verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer?

De scherpe kritiek die wetenschappelijke medewerkers in het recente lentenummer van voorlichtingsblad Struinen naar voren brachten, zelfs die kritiek lokte in de raadscommissie geen commentaar uit. De wethouder kan voorlopig weer ongestraft doorgaan met zijn  cynisch beleid van pure natuurvernieling. Hij knutselt maar verder, met zijn domme onwil om een alles verwoestende megapopulatie hoefdieren die de wettelijk vereiste gunstige staat van instandhouding in het beschermd natuurmonument ernstig in gevaar brengt, te gaan beheren.

Noot 3
In dit traumatiserende stadhuis liep ik vandaag de goedgemutste heer Niko Buiten tegen het lijf. Dat gaf me even lucht. Hij spreekt de laatste tijd ook weer in.  Ik vroeg onze Haarlemse mossen- en hogere plantenkenner of ik zijn niet onverdienstelijk inspraakverhaal mocht opnemen in dit natuurblogje.  Ja, toe maar, dat mocht!

Geachte raadsleden, wethouder,
Ik ben Niko Buiten en spreek in als coördinator en lid van de mossen- en korstmossenwerkgroep in de Amsterdamse Waterleidingduinen (vrijwilliger) en voorzitter van de Stichting Natuurwerkgroepen (vrijwilliger). De stichting verzorgt onder meer cursussen voor vrijwilligers. Ik spreek mijn verbazing uit over het optreden van de wethouder en de raadsfracties inzake de Amsterdamse Waterleidingduinen. Uw betrokkenheid staat in schril contrast met de sterke betrokkenheid die ik in Bloemendaal bij wethouder en raadsfracties ervaar. In Bloemendaal worden vrijwilligers uitgenodigd in te spreken bij commissievergaderingen, te komen praten bij fractievergaderingen of beantwoordt de wethouder spoedig en uitgebreid de email die hij ontvangt. Bloemendaalse raadsfracties en raadsleden, in ieder geval die van D66, benaderen Amsterdamse raadsfracties om u te informeren over wat bij hen speelt en vragen u zich ermee bezig te houden. Op een email van mij aan uw wethouder enige weken geleden heb ik, zover ik kon nagaan, zelfs nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. Evenmin overigens van de meeste van u, raadsleden. Van u als eigenaar en beheerder ervaar ik liever meer betrokkenheid bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. De lokale media staan er vol van. Mijn advies is uw licht eens op te steken bij uw Bloemendaalse collega’s. Deze week verzuchtte uw overigens wel betrokken collega van de Partij voor de Dieren immers dat zij veel had opgestoken van een bezoek aan de website van de gemeente Bloemendaal om daar de video-opname van de vergadering van de commissie Grondgebied van 10 maart jongstleden te beluisteren.

Ik ben bereid deze inspraak mondeling toe te lichten.

Niko Buiten, Spaarne 49 app 1.7, 2011 CE Haarlem.

 

 

 

Partij voor de Dieren beledigt jagers en vleeseters

Een stukje van het artikel in Het Parool van de Partij voor de ieren, maandag 9 maart j.l.
Het opinieartikel in Het Parool van de Partij voor de Dieren, maandag 9 maart j.l.

 

De heren Bram van Liere, lid van de Provinciale Staten Noord-Holland  en Niko Koffeman, lid van de Eerste Kamer, schreven namens de Partij voor de Dieren in Het Parool  van 9 maart het opinieverhaal ”Dieren afknallen met PvdA en D66”.

Vandaag donderdag 12 maart verscheen een weerwoord van Nico Papineau Salm, Statenlid PvdA Noord-Holland, alsmede, en met grote dank aan de redactie, de bijdrage van onze stichting (die wellicht, als het juridisch tij niet al te zeer tegenzit, het liefst de hoofdstad voor de rechter wenst te slepen wegens de OVP-achtige veehouderij van Damherten in de Awd).

Hieronder volgt onze bijdrage.

”Partij voor de Dieren beledigt jagers en vleeseters” [titel]
 
Hoog in het vaandel van de Partij voor de Dieren staat geschreven dat ‘plezierjagers knallen op weerloze dieren’.
Deze verkiezingskreet verkettert niet alleen de jager, het is ook een forse belediging voor de medewerkers van de abattoirs die –hopelijk toch met enig plezier in hun zware werk- dieren slachten. En ook voor de 95 procent van de Nederlanders die -hopelijk met enig genot- hun vlees verorberen. Zij allen worden in hun genoegen geschoffeerd door een intolerant partijtje. Vijf procent van de Nederlanders eet geen vlees, groter kan de PvdD logischerwijs niet worden.

Het niet-jagen in stiltegebieden is hun recente, gesneefde streven. Jagen gebeurt daar een paar keer per jaar, maar de boer zal er vaker met zijn lawaaiige traktor het land bewerken. Het boerenland is altijd bedoeld om van te oogsten. Waarom dan geen wild?

 

De Partij voor de Dieren verkondigt tal van groene standpunten. Voor menig kiezer zal de partij overkomen als natuurbeschermer eerste klasse. Ik zeg: het is wat dat betreft de slechts denkbare partij. De schade van een half miljoen ganzen die onze laatste echt voedselarme, maar daardoor soortenrijke natuurgebieden onderpoepen, vormt een grote zorg voor de terreinbeheerders. Die zijn die beesten liever kwijt dan rijk.
De jacht op kraaien en vossen betekent minder predatie (het doden en als voedsel gebruiken van dieren) op de geliefde weidevogels, en die hebben het al zo moeilijk.

Het door Van Liere en Koffeman bekritiseerde D66 was eerst tegen de jacht op de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar komt daar langzaam van terug. Aanleiding zijn drie onderzoeken die grote schade aan struiken en bloemplanten aantonen.
De biodiversiteit gaat daar hollend achteruit, nu al door drieduizend herten. De duinbossen verloren al jaren geleden hun kruid- en struiklaag. De PvdD wil hier zeker een tam hertenkamp? Dat is leuk voor een nepsafari. Hoog tijd dat de jagers komen om het evenwicht in de natuur terug te brengen.

Kees Piël,  St. Herstel Inheems Duin

Ps. Voor de liefhebbers van tweets:
https://twitter.com/Prunusjager/with_replies

 

 

 

 

 

Inspreken over dood hout, maar desinteresse wethouder compleet

 

 

De holle woorden van de wethouder vullen hooguit zijn gaatjes, de spechten en marters bewonen de holtes van de dode boomstammen. waar hij geen woord aan wenste vuil te maken.
De holle woorden van de wethouder vullen hooguit zijn gaatjes, de spechten en marters bewonen de holtes van de dode boomstammen. Maar mogen die wel overeind blijven staan?

 

Waternet, de beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen, heeft deze winter honderden dode bomen- zo kenmerkend voor het natuurlijke bos- plompverloren omgezaagd. Daarover informeerde ik half februari per email álle 45 Amsterdamse raadsleden, alsmede de verantwoordelijke wethouder de heer Udo Kock. Aan de zaak is in het Haarlems Dagblad van 18 februari gelukkig uitvoerig aandacht besteed. Verschillende personen en stichtingen hebben toen klachten geuit over het foute beheer, het vernielen van spechtenbomen, -dat hoort niet thuis in een natuurbos.

Vorige week 5 maart sprak ik in voor de raadscommissie Financiën. Ik verweet de leden dat er niet één raadslid was die zich verwaardigde mijn kritiek te beantwoorden. Stichting Natuurbelang had vooraf de Partij voor de Dieren hierover telefonisch gealarmeerd en na mij sprak nog de heer Niko Buiten van Stichting Natuurwerkgroepen. Behalve de aantasting door het omzagen van dode bomen sneed Buiten het gevoelige onderwerp aan dat hij als vrijwilliger op onheuse wijze buiten het vrijwilligersverband was gezet en dat de wijze van communiceren van Waternet ernstig te kort schoot.

De enige die vragen stelde aan de wethouder  -geheel tegen mijn verwachting in, ik rekende echter buiten de interventie van Buiten en anderen- over het dode hout was mevrouw Joyce van Heijningen, duo-raadslid van de Partij voor de Dieren. (Aldus neemt die partij op adequate wijze zijn speciale verantwoording voor het duinbeheer, maar dat werd tijd.)

Wethouder Kock (D66) wist niet te vertellen wat de ‘norm’ voor dood staand hout was. Hij verzuimde dit te vragen aan de directeur Bronnen en Natuur, de heer Cousin, die in de zaal aanwezig was. De wethouder wenste voorts met kracht tegen te spreken dat er desinteresse was voor het gebied. Letterlijk zei hij: ‘’Er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan , er wordt heel zorgvuldig beheerd en er wordt ontzettend veel capaciteit door Waternet eraan besteed.’’

Wethouder, wat heeft pure vernielzucht van het al weinig voorkomende, staand dood hout met uw ‘ontzettend zorgvuldig beheer’ uit te staan? Die retorische vraag kon ik toen niet stellen, je zit tussen het publiek.
De wethouder van financiën beweert ‘zeer geïnteresseerd’ te zijn. Het zou wat. De interesse blijkt niet  bepaald uit zijn achteloze antwoorden. Het ontbrak hem aan ’capaciteit’ de hem toegezonden brief en het inspreekverhaal op een ‘zorgvuldige’ wijze te beantwoorden.

Verder ging het over de vrijwilligers. De wethouder verklaarde dat hij mocht aannemen dat er niets ‘geks’ gebeurd was met die vrijwilligers. Niks aan de hand, wethouder. Het is verkiezingstijd trouwens. Maar je moet niks pikken, dus zal ik hem de volgende keer vragen of hij de woorden ‘zorgvuldig’ en ‘interesse’ zou willen terugnemen.

Hetgeen ik oplas van een blaadje, volgt hierna:

Inspreken, cie. Financiën, stadhuis Amsterdam, 5 maart 2015

Geachte voorzitter, raadsleden, wethouder,

Deze klacht betreft uw Waterleidingduinen.
Dood hout wordt wel de ‘’rijkste habitat in een gezond bos’’ genoemd. Het bevat één derde van alle biodiversiteit van het bos. Naar schatting 40 á 50 procent van de dieren in het bos is afhankelijk van dood hout. De meeste houtpaddenstoelen leven van dood hout (saprofyten). Dode bomen vormen een voedselbron voor een groot aantal soorten houtverterende en schimmeletende geleedpotigen én hun predatoren .Denk aan de spechten.

Nu zijn zowel staande dode bomen als omgevallen exemplaren ecologisch van even grote waarde. Staand dood hout is in de Awd gering aanwezig.

Waarom werden dus honderden dode bomen -geringde en dode prunusbomen-onlangs omgezaagd?

Ik heb alle raadsleden en de wethouder over deze kwestie rond 16 februari mails verstuurd. In het Haarlems Dagblad verscheen een groot artikel . Niemand van de 45 raadsleden nam de moeite te antwoorden. Het tekent uw desinteresse in het grootste natuurgebied van de Randstad.

De beheerder verklaarde op 9 februari [zie twitter @beheerAWD], ik citeer: “Alle levende prunussen worden omgezaagd conform het beleid. Er wordt geen prunus geringd.’’

Dom. Juist door ringen verkrijg je staand dood hout. Amsterdam moet ringen verplicht stellen. Zaagt men toch een boom om, dan is de beheerder in overtreding. Er wordt immers niet voldaan aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding die de Nbwet voorschrijft

De beheerder van de AWD komt voort uit een plantsoenendienst. Hoe lang kan dat nog duren? Dat een mooie holle boom met een marter kon worden omgezaagd, deed zelfs bij de Partij voor de Dieren geen alarmbellen rinkelen. Van de natuur vervreemd en de kop in het duinzand.

K. Piël,
Namens Stichting Herstel Inheems Duin

Voor een uitgebreid verhaaltje, zie http://herstelinheemsduin.nl/spechtenbomen-halen-ze-neer-wat-is-beschermd-duinbos-nog-waard/