Categorie archief: Geen categorie

Waarom eiken omzagen en niet geringd?

DSC_0399
Het eikebosje aan de Pannelanderweg. Is het hout soms bestemd voor de bouw van hutten. In een beschermd natuurmonument?

 

     Wat bezielt een natuurbeheerder om midden in een bos bomen te gaan zagen? Dit bos, een eikenbos in de Amsterdamse Waterleidingduinen -zie de foto’s- is immers geen productiebos, het is een op en top beschermd natuurbos!
Nu ja, dat moet het althans voorstellen. De beheerder zou de natuurlijke processen er voorrang moeten geven, eerder dan ze af te breken.

De Zomereiken staan hier vermoedelijk op arme zandgrond, sommige bomen ogen nogal spichtig. Misschien was dát de reden voor het AWD-beheer om enkele bomen te vellen: was men beducht dat het bos zou afsterven als er niet gauw gedund zou worden. In elk geval is het een geëigende methode: dunnen –het hier en daar weghalen van bomen om de overblijvers zowel ondergronds meer wortelruimte te verschaffen als bovengronds meer lucht te geven.
Zodat de boom wat in de breedte kan uitgroeien, een vollere kroon krijgt. Meer bladeren betekent meer fotosynthese, dus meer assimilaten, suikers die voor de wortels beschikbaar komen. Deze kunnen meer werk aan, water en zouten omhoog pompen. Kortom de boom vaart er wel bij.

DSC_0398

Natuurlijk dunt een bos zichzelf uit als je niets doet. Dat zag je de laatste jaren ook in dit eikenbosje aan de Pannelanderweg. Maar als de beheerder het nodig vond om de zelfdunning een handje te helpen, dan was er wel een ander manier om de gewenste bomen te laten afsterven.

Namelijk door ze te ringen, dat wil zeggen een reep uit de bast rondom de stam te zagen of te hakken. De boom sterft af, want de suikers bereiken de wortels niet meer.
Een staande dode boom is goed voor organismen die een specifiek belang hebben bij verterend hout dat zich boven de grond verheft. Bepaalde zwammen of insecten. En spechten die er graag holten in uithakken.

Waarom zijn dus die bomen omgezaagd in plaats van geringd?
Liggend dood hout komt gelukkig vrij veel voor, aan staand dood hout is eerder gebrek.

Tweede klacht: waarom werden die omgezaagde bomen in mootjes gehakt, zoals is gebeurd? Het is beter dat de omgevallen boom een constant vochtgehalte bevat; en korte stammen drogen eerder uit, aan de kopse kant. Dat doorzagen in stukken slaat nergens op. Bovendien bestaat het gevaar dat vaders met zonen de hanteerbare stammen wegslepen om verder aan de hut te bouwen.

DSC_0396 In mootjs gezaagd Eikebos panneland. Van 0396 tot 0403 panneland

Of was dat soms de bedoeling? In elk geval komt het liggend hout bij de hut overeind te staan, dat is dan nog een voordeel. Bij die hutten steken dikke takken en stammen schuin rechtop. Een zeer grote hut zie je even aan de overkant van het eikenbos op een open veld, dat is een voormalige akker, zie de eerste foto.  Die hut staat evenwel in de volle zon, en dat is dan weer een nadeel voor het dode hout, dat aan uitdroging blootstaat.

Overal zie je de laatste jaren dergelijke hutten in de beschermde duinbossen verschijnen. De grond er omheen is kaalgelopen. Wat blijft er nog over van een natuurlijk bosaanzicht? Ja, en in hoeverre worden de natuurbeschermingsregels geschonden?

Je kan kinderen beter laten aanrommelen in de bossen en bosjes van de gemeentelijke plantsoenendiensten. Dat is dichter bij huis en altijd bereikbaar. Niet alleen op zondag als Pa een uurtje vrijmaakt om de duinen te bezoeken. kp

 

 

 

 

Protestpraatje voor raadscommissie: de dooie bomenkap praten ze goed

 

De beheerder van de AW duinen kapte opzettelijk honderden dode bomen om. Dan stort een dergelijke met mos en korstmos begroeide tak ter aarde (en wordt daar vertrapt door een legioen bambies).
De beheerder van de AW duinen zaagde deze winter opzettelijk honderden dode bomen om. Dan stort ook ‘n dergelijk met mos en korstmos begroeide takje ter aarde (om te worden vertrapt door een legioen bambies).

 

Geachte lezer,
Vanmiddag las ik weer een verhaaltje voor ten overstaan van de raadscie. Financiën, die heerst over het Natura 2000-gebied, de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Na afloop van mijn kritisch commentaar vroeg de voorzitter of een van de commissieleden nog vragen had.
Geen vragen!

Ik had overigens over hetzelfde onderwerp op 12 April een wat uitvoeriger email verstuurd aan alle 45 raadsleden.
Geen enkele reactie!

Wie vindt dat ik ongelijk heb met mijn stelling dat het beheer van dit natuurgebied onder geen beding geleid mag worden door een politiek orgaan als de Amsterdamse gemeenteraad gezien zijn volslagen desinteresse in het beheer, hij of zij melde zich en vertelt mij eens waarom het niet zo is. Lijkt me sterk dat de raadsleden afgesproken hebben om hun geheime liefde voor de natuur niet met mij te delen.

Inspreken, commissie Financiën, stadhuis Amsterdam, 19 April 2015 Onderwerp: Beheer Amsterdamse Waterleidingduinen

Hoelang gaan we door met het kappen van bomen in een beschermd natuurmonument?

Geachte raadsleden,
Naar aanleiding van klachten over het omzagen van dode prunusbomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen verscheen d.d. 26 maart een brief van wethouder Kock, -hij schrijft: ‘’Aan uitheemse houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers (prunus ook wel bospest genaamd) zijn relatief weinig organismen gebonden.’’
Dit klinkt, voorzitter, als een vergoelijking, om toch maar te kappen.

Om een idee te geven. Dode prunus bindt 59, de Gewone esdoorn 151 niet-soort specifieke kevers. Zó weinig insecten telt de prunus niet maar wel zó weinig dode houtmassa is aanwezig, dat elke dode stam het waard is gered te worden. En dan nog een citaat uit een leerboek: “De meeste houtpaddenstoelen leven van dood hout (saprofyten).’’ (2-blz. 429).

Verder schrijft de wethouder: ‘’De woekerende prunus wordt ook bestreden om de oorspronkelijke duinbegroeiing te herstellen. Waternet streeft er bij de bestrijding van prunus naar de bodem te verschralen door de prunusbomen na het vellen te verwijderen en daarmee tevens de kans op terugkeer van de prunus te verminderen.’’
Jawel, verwijderen is goed waar ‘t het herstel van duingraslanden betreft. Die zijn gebaat bij een schrale bodem.
Maar wethouder, het ging over duinbos!
En dan mogen bomen het bos niet uit! Uit een leerboek: ‘’Als er actief dood hout gecreëerd wordt in bossen waar meer natuurwaarden gewenst zijn, dan ligt het ringen van exoten voor de hand (win-winsituatie)’’ (3-blz. 117).

De heer Cousin, hoofd Natuurbeheer, schreef mij in een brief: ‘’Bij de werkzaamheden rondom de Oranjekom zijn iets meer bomen weggehaald dan eigenlijk de bedoeling was [..].’’
Integendeel, de mééste dode prunusbomen zijn er omgezaagd. Iets meer, schrijft hij, -het is minachting voor de specht en voor de waarheid. In het Haarlems Dagblad sprak André Immerzeel, collega-natuurbeheerder de woorden: ‘’Het oog wil ook wat. Een bos vol geringde bomen ziet er niet uit.’’
Dat ‘iets meer’ moet zijn ‘bijna alles’. En het is bewust toegebrachte natuurschade!

Tevens is het staand beleid om levende bomen om te zagen en af te voeren. Weer een citaat: ‘’De oogst van hout zorgt eveneens voor het verwijderen van nutriënten uit het ecosysteem.’’ […] Maar op zure, nutriëntenarme bodems kan bodemverzuring worden versneld door het wegnemen van een groot deel van de door de vegetatie opgenomen basische kationen.’’ (2-blz. 414).
Nu staat ons bos op zandgrond. Raadsleden, die levende bomen mogen het bos helemaal niet uit! Kappen en afvoeren in plaats van ringen en laten staan betekent niet win-win maar verlies-verlies!

Waar wethouder Kock stelt: ‘’Daar waar vallend dood hout risico’s voor de bezoekers kan opleveren wordt dood hout verwijderd’’, betekent dat een overtreding van de Nbwet. Immers, er is een fijn weefsel van wandelpaden in de AWD. Als je alle dode bomen voor de veiligheid vanaf zeg 15 meter van de berm af omhaalt, kan wel 40 procent bos zich niet integraal natuurlijk ontwikkelen.

Bomen moet je niet afvoeren, hooguit ringen en laten staan. De leiding over de AWD heeft laten weten geen sjoeche te hebben van de natuurbehoudsregels en volhardt in natuurvernieling. Raadsleden doe er wat aan!!

voor Stichting Herstel Inheems Duin,
K. Piël,
Amsterdam ZuidOost

Literatuur:
(1) Amerikaanse vogelkers -van bospest tot bosboom. Door Bart Nyssen et al. Zeist, 1013
(2) Bosecologie en bosbeheer. Door Jan den Ouden, Bart Muys, Frits Mohren en Kris Verheyen (red.), Den Haag/Leuven, 2e druk 2011
(3) Bosbeheer en biodiversiteit –natuurbehoud, biodiversiteit als beheerdoel, praktisch bosbeheer. Door Patrick Jansen en Mark van Benthem, Utrecht 2008.

 

 

Natuurmonumenten weet niet wat natuurlijk is.

 

Het Deelerwoud moet van Natuurmonumenten 'nagenoeg natuurlijk worden'. Mooi, maar dan zijn zoveel herten, die alleen varens in leven laten maar verdere struik- en kruidenlaag niet, onnatuurlijk.
Het Deelerwoud moet van Natuurmonumenten ‘nagenoeg natuurlijk worden’. Mooi. Maar dan zijn zoveel herten, die alleen varens in leven laten maar de verdere struik- en kruidenlaag niet, onnatuurlijk.

 

 

Onderstaand verhaal was mijn reactie op een reactie van Natuurmonumenten (dié te vinden: 29 januari 2015 12:49) op Paul Bouwmeester’s essay ‘Dierenvrienden zijn destructiever voor de natuur dan alle stropers bij elkaar’ . Nu krijg ik mijn bijdrage maar niet geplaatst op Joop.nl en een goede link leggen lukt ook al niet, maar zoek http://www.joop.nl/opinies/

Hier volgt mijn niet geplaatste ingezonden stukje:

Natuurmonumenten zegt: ‘’we zijn een natuurbeschermingsorganisatie die een rijke biodiversiteit als doel heeft’’. De vraag is waarom de vereniging niet álle natuurlijke kenmerken, zoals rust en ruimte, ongestoordheid en aaneengesloten natuur tot haar natuurbehoudsobject rekent?

Het lijkt nu nergens naar: deze week maakt NM op zijn website druk reclame voor het trailrunnen. Dat stoere uitputtende gesjouw gaat dwars door sloot, beek, moeras, duin en bos. Rennen maar jongens en meisjes! En help met z’n allen gezellig de natuur naar de klote. Nou ja, dat laatste zeggen ze er niet bij, -het is een inkeurige vereniging.

In steeds meer natuurmonumenten duiken de mountainbikers op. Een knappe kop die kan uitleggen wat dat met natuurbehoud van doen heeft. Nee, Natuurmonumenten is wel de laatste die kan zeggen dat ze nog voor het natuurbehoud opkomt. Onder de nieuwe directeur Van den Tweel vindt tegenwoordig een versnelde verbouwing plaats van ‘natuurmonument’ naar sportterrein. Zelf is hij fietsfanaat en doet niets liever dan met een burgemeester een lintje doorknippen. Knip, daar gaat ie, alweer een track gerealiseerd! Ja, Thijsse, je opvolger is geen suffe prikkebeen die uren stilstaat bij een parelmoervlindertje, maar een oergezonde zwetende kilometervreter met biefstuk onder z’n reet, eentje die genoeg heeft aan een voorbijrazend decor van wazig groen.

Het afschaffen van de beheersjacht is de volgende stap. Waarmee de vereniging opnieuw blijk geeft niets te snappen van het natuurbehoud.

NM ziet liever helemaal geen jacht, de vereniging vreest tegenwoordig ledenverlies, en bemoeit zich daarom met de hobbyjacht op de agrarische gronden, zijnde 60 procent van Nederland. NM’s kersverse moderne inzichten in het natuurbehoud moeten ook gaan gelden buiten het eigen hobbysportterrein.

Maar overal in de wereld is de beheersjacht een middel van de natuurbeheerder. Dat moet opeens overboord? NM beweert in haar reactie dat ze in de “grote gebieden” via ‘’natuurlijk begrazing’’ tot een “hoge biodiversiteit” wil komen. Het Deelerwoud is zo’n gebied. Volgens de nota “Meer natuurlijk landschappen bij Natuurmonumenten’’ uit 1996, moet het Deelerwoud zich gaan ontwikkelen naar een ‘’nagenoeg natuurlijk boslandschap’’.

Daar hoort uiteraard een wildstand bij die overeenkomt met dat natuurlijke boslandschap. Voor de wetenschap staat wel vast dat de dichtheid van herten zeer laag is als de roofdierenfauna van Bruine beren, Wolven en Lynxen intact is. Zolang de natuurlijke predatoren afwezig zijn dient de natuurbeheerder zélf de hertenstand laag te houden, om te voorkomen dat de vegetatie door een onnatuurlijk hoge hertenstand gaat afwijken van het na te streven natuurlijke boslandschap. En zonder beheer zal de soortensamenstelling van de dierenwereld (die van de eerste afhankelijk is) eveneens gaan afwijken van de meer oorspronkelijke na te streven natuur.

Dat laatste heeft zich al voltrokken in de Oostvaardersplassen. Bij uitstek is dat géén gebied dat overeenkomsten vertoont met een ‘pleistoceen landschap’, zoals het laatst in een euforische stemming een langs het moeras rijdende WNF directeur in een tweet liet weten. De manager-filosoof is een domoor. Ook voor hem geldt een popie jopie natuurbehoud en een gelikte mediagerichte organisatie.

Hertenpopulatie zónder predatie exploderen tot wel het vijfvoudige van de meer natuurlijke toestand. De dichtheid kan kennelijk nog groter zijn, zoals bewezen in de Waterleidingduinen, waar soms al 200 Damherten per honderd hectare zijn geteld! Terwijl in een natuurlijk Europa een dichtheid van 1 of 2 herten normaal is.

Natuurmonumenten heeft geen idee wat ‘’natuurlijke begrazing’’ inhoudt. Ze weet het begrip niet te duiden, ze geeft geen definitie van het begrip, ze is onbeholpen in de weer. Je vraag je af waarom daar geen natuurbehoudsecologen in dienst zijn. Pr-deskundigen zat. Maar die kletsen er wat oplos.

Als het NM menens is met die biodiversiteit, waarom klaagt het als deelnemer van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid  Amsterdam niet eens aan? Klagen en voorschrijven over de eigen grens heen vinden de leden immers zo geschikt? En de hoofdstad voert al tijden een volstrekt onverantwoord natuurbeheer in de Waterleidingduinen, het grootst aaneengesloten natuurgebied in het westen van het land.

Paul Bouwmeester slaat de spijker op de kop. Natuurmonumenten is niet langer de natuurbehoudsorganisatie van weleer. Het laat zich leiden door wat het volk wil, de eigen doelstelling van de statuten worden vergeten. NM is geïnfecteerd door de in zwang zijnde zogenaamde transparantie, door de medezeggenschap van Jan en alleman, door een soort vrijwillig gedwongen polderoverleg met mevrouw douairière Thieme van de dierenpartij. Ze zitten gezellig bij elkaar op schoot. En maar kroelen mensen, wat doen de dieren het zo goed. Aaibare, zorgzame aandacht voor elk individueel diertje, drukt dat niet prachtig onze hoogste ethische medegevoelens voor de natuur uit?

Dus als het beschermen van de laatste stukken rustige natuur in Nederland u bijzonder ter harte gaan, -natuur die góed beheerd en niét kaalgevreten wordt door idioot hoge aantallen herten, dan wel omgeploegd door hordes mountainbikers: zeg dan gerust uw lidmaatschap van Natuurmonumenten op. Uw geld is daar averechts besteed.

Groet,

K. Piël, Herstel Inheems Duin

Ps. Over de kaalvraat van de AWD en de schuld van de stadsyuppen: http://herstelinheemsduin.nl/parels-voor-de-zwijnen-3/