In de Awd gaan ze actief beheren!

Nog tot 2016 zal de populatie zich mogen uitbreiden ten koste van de natuurwaarden
Nog tot 2016 zal de populatie zich mogen uitbreiden ten koste van de natuurwaarden

 

Is er heus vooruitgang in het beheer van de Amsteldamherten?

Op de website van gemeente Amsterdam is een brief geplaatst van wethouder Udo Kock, datum 10 december. Daarin lees je dat men over wil gaan tot Actief beheer in plaats van louter Reactief beheer.

Eindelijk! De jacht werd door de linkse partijen altijd met groot succes tegengehouden, doden  was immers niet beschaafd. Is de kogel door de linkse kerk? De brief kwam me gisteren onder ogen, 12 december. Juist een dag eerder ontdekte ik dat er een onthullend rapport was verschenen. Uit dit rapport Parels voor de Duinen 2014 heb ik uitvoerig de belangrijke schadegevallen die men constateerde geciteerd, alsook een gewichtige aanbeveling die de onderzoekers zelf deden maar waarvan in een zwevend tekstkadertje door Waternet direct afstand werd genomen.  Als zelfs de natuurbeheerder die er met zijn neus boven opzit, de enorme schade door de overpopulatie in twijfel trekt, hoewel het rapport klare wijn schenkt, hoe diep mag niet de moed van de vrijwillige natuurbeschermer zinken.

Ik raad u aan de serie bevindingen uit dat mooie rapport Parels van de Duinen te lezen, zie vorige bericht Parels voor de Zwijnen.

Naar aanleiding van mijn herleefde belangstelling voor de hertenproblematiek, teweeg gebracht door dat pareltje van duinonderzoek, meende ik gisteren een email met mijn bezwaren en commentaren apart te moeten opstellen en deze op te sturen naar personen die lukraak gekozen waren uit een lijst met namen, duinbehouders en zo. Ik kreeg prompt een reactie binnen van de heer Jasper Groen van GroenLinks uit Amsterdam. Hij wees mij op die kersverse brief van 10 december, waarvan ik het bestaan nog niet kende. Dank.

In zijn brief stelt wethouder financiën Udo Kock dat ‘’de zorg over de toestand van de natuurwaarden toeneemt’’ en dat ‘’de biodiversiteit onder druk komt te staan’’.

Onder druk KOMT te staan?  Die biodiversiteit staat al héél lang onder druk. Al in 2004 toen er iets van 400 herten waren wilde toenmalig wethouder Hester Maij van het CDA al aantalsbeperking, en beheerder Rik Schoon stelde in een NRC Handelsblad van 2001 dat een theoretische stand van 700 herten ‘’eigenlijk al te veel’’ was.

Daarmee ben ik het eens. 140 Damherten -het officiële getal mijn inziens-zijn voorlopig nog te veel, gezien de herstelopgave in sommige duingraslanden en struwelen. En wat te denken van Damherten die neigen tot samenscholen in de reeds zwaar aangetaste duinbossen en die elk herstel zullen belemmeren? Zo’n 200 herten per honderd hectare telt deelgebied Vinkenveld! Terwijl maximaal 4 Damherten zijn toegestaan wil althans de ontwikkeling van bosverjonging, struiken en kruiden mogelijk zijn.

Wilde wethouder Kock beweren dat de getelde stand van 2200 exemplaren in 2014, die vijf en half keer groter is dan de officieel getelde 400 Damherten in 2004, nu pas de natuurwaarden onder druk zetten? Ecologisch rekenen is wat anders dan economisch.

OBN-deskundigen stelden vorig jaar vast, dat de schade aan de duinbossen vele jaren geleden al tot stand moet zijn gekomen, gezien het verschil in de ouderdom van de weelderige struik-vegetaties in de exclosures en de kale toestand in de omgeving daarbuiten, waar de herten komen. Van onderhout was in de omgeving geen spoor meer te vinden, en vele jaren gaan erover heen voordat het dode hout van kaalgevroten struiken  is verteerd.

Wethouder Kock (D66) heeft gelukkig besloten dat er iets moet gebeuren. De oorzaak is de houding van de beheerders in het omringende deel van Natura 2000 Kennemerland Zuid. Met hen moeten afspraken worden gemaakt en er moet een beheersplan voor de dag komen waar de provincies, die een leidende rol hebben, tevreden mee zijn. Kock schrijft dat de ‘’gezamenlijke partijen’’ de noodzaak inzien om ‘’tot beperking van de populatie damherten door ‘Actief beheer’ (Art. 68) over te gaan.’’

Met deze overstap is overigens bewezen dat het ernstig door diersentimenten geplaagde Amsterdam door andere natuurbeheerders moet worden gedwongen tot een realistisch wildbeheer. De hoofdstad leidt niet.

De wethouder stelt vast dat het huidige Faunabeheerplan niet toereikend is om de natuurwaarden te beschermen. Onheilspellend is, hij verwacht dat het nieuwe Faunabeheerplan én het Natura 2000-beheerplan pas rond de zomer van volgend jaar gereed zijn.

Volgens zijn brief neemt de stand dit jaar al toe met netto 600 dieren, en dat is bijna het totaal aantal dat Schoon dertien jaar geleden al te veel vond! Dan zal bovendien naar verwachting de stichting Faunabescherming een bezwaar- en beroepsprocedure starten. Dat kan dus al met al een jaar gaan duren. Dan is er pas eerst in 2016 aantalsregulatie! Dan is er een extra toename van komend jaar netto circa 750 dieren (jaarlijkse groei 27 % ) en die komen bovenop het aantal van 600. Samen netto 1350 bambies erbij, en dat alles doordat er geen haast schijnt te zijn, doordat de ambtelijke molens traag draaien. En daar draait alles om: voortgaande  degradatie van de natuurwaarden is in het geding.

De dierenbescherming kan nu weten dat de aantallen door regulatie onherroepelijk naar beneden bijgesteld zullen worden. Ze zou beter met afschot nú kunnen toestemmen. Afschot nu uit de weg gaan betekent in een later stadium alleen maar méér afschot, veel meer. Is dat moreel in overeenstemming te brengen?

Het zal niet gauw gebeuren. Het doden van dieren is in hun ogen barbaars, en daardoor kan je als leek wel denken dat zo min mogelijk doden de voorkeur verdient, maar principes zullen voorgaan.

En nu de heer Jasper Groen van GroenLink. Zijn partij stond altijd vooraan om de hertenschade in twijfel te trekken, elk jaar was het motto: eerst nog maar eens een jaartje de ontwikkelingen in onze kostelijke natuur aanzien.
Mevrouw Van Roemburg, GL, liet in de raadszaal september vorig jaar weten dat er na het ‘prachtige college van collega Van Lammeren aan het debat niet veel meer valt toe te voegen’. Samen met de PvdD (Van Lammeren), SP en D66 diende haar partij een motie in om alleen zieke, zwakke en hongerige dieren af te schieten.

(De motie Jager werd echter aangenomen, maar dat is een klassiek glibberig politiek geval die alle opties open laat behalve de enige juiste en waar ik nog steeds niet op ben afgestudeerd, maar het kwam dus waarschijnlijk neer op reactief beheer.)

Groen pocht op zijn website te streven naar ‘’eerste klas natuurgebieden’’. Bij hem geldt een kaalgevreten duinlandschap als eerste klas natuur. Een nadere toelichting op een eventuele beleidswijziging van jaren volgehouden star GL-beleid geeft hij niet, zodat we mogen concluderen dat GL op de oude voet doorgaat.

Maar de goede Nbwet is dwingend en trekt zich niets aan van modieuze politieke prietpraat.
kp

http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=229157/type=pdf/brief_10-12-14_weth_Waterbeheer_Kock_uitvoering_motie_725_van_2013_over_beheer_damherten_in_AWD.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>