Inspreken. Kritiek op wethouder Kock die vindt dat de AWD ‘zorgvuldig’ wordt beheerd.

aantal grazende damherten''. Wethouder Udo Kock vindt daarentegen: ‘’er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’. Het verkopen van een regelrechte leugen door deze D66-politicus viel de raadscommissie niet op.
De medewerkers van de Amsterdamse Waterleidingduinen verklaren in het lentenummer van het voorlichtingsblad STRUINEN, dat het ”voedselweb van het duinecosysteem op termijn als een kaartenhuis in elkaar zakt” door het ”heel belangrijk negatief effect van het enorm grote  aantal grazende damherten”. Wethouder Udo Kock vindt daarentegen: ‘’er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’.  De opzichtige leugen van de D66-politicus viel de raadscommissie niet eens op.

 

Inspreken voor de commissie Financiën, stadhuis te Amsterdam,
26 maart 2015

Onderwerp: het beheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Geachte voorzitter, raadsleden, wethouder

In Haarlem en omgeving brak een schandaal los rond het kappen van honderden bomen in de AWD. Het ging om geringde, dode prunusbomen. Dood hout bevat één derde van alle biodiversiteit van het bos. Maar die bomen werden omgezaagd. De wethouder, op 5 maart, ontkent, -ik citeer: ‘’Er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’.

Volgens een medewerker van Waternet in het Haarlems Dagblad van 18 februari was dat omzagen niet de bedoeling. Dat was wél de bedoeling. Op 11 maart 2011 stelt de heer Immerzeel van Waternet in het Haarlems Dagblad immers, -ik citeer: ‘’Het oog wil ook wat. Een bos vol geringde bomen ziet er niet uit. Recreatie is ook belangrijk in het duingebied’’. Dus omwille van de recreatie moest een belangrijk natuurlijk kenmerk, staande dode bomen, dat er bijna ontbreekt, verdwijnen. De bomen werden met opzet omgehaald. Niks zorgvuldig beheer, wethouder.

Hoofd natuurbeheer de heer Cousin zit er al dertig jaar. Hij is verantwoordelijk voor twee plagen.
Eén: De Amerikaanse vogelkers kon eind jaren 80 nog met gemak worden uitgeroeid. Een waarschuwend geluid van een ecoloog voor een opkomende prunusplaag sloeg hij in de wind. De plaag greep om zich heen en nóg werd te laat ingegrepen. Het kostte inmiddels handen vol belastinggeld. De directeur toont geen interesse in de natuur. Hij legde zonder vergunning twee ruiterpaden van 6 km lengte aan. Ze werden gesloten wegens overtreding van de Nbwet. De Stichting Natuurbelang AWD ging ermee naar de rechter.

De wethouder zegt: ‘’er wordt ontzettend veel capaciteit door Waternet besteed’’. Ja, op de verkeerde manier.

De tweede plaag betreft de Damherten. Het rapport Parels van de Duinen 2014, dat grote schade aantoont, wordt door wethouder Kock belachelijk gemaakt, dat rapport is volgens hem slechts, -ik citeer: ‘een aanwijzing van schade’.

Struinen, het voorlichtingsblad van Waternet stelt: “Het enorm grote aantal grazende damherten heeft ook een heel belangrijk negatief effect’’

Het blad meldt dat karakteristieke duinplanten kunnen verdwijnen. En, ik citeer: ‘’Het gevaar dreigt dat met het verdwijnen van bloemrijke graslanden en -valleien op termijn het voedselweb van het duinecosysteem als een kaartenhuis in elkaar zakt’’.

Een deskundigenteam schreef in 2013 dat het proces van degradatie van het duinbos al jaren daarvoor gaande was. De wethouder miskent de catastrofe van een overpopulatie damherten en wil geen aantallen beheren. Hij houdt kranig vol en zegt dat het gebied ‘zorgvuldig’ beheerd wordt. Maar het is het slechts beheerde natuurgebied van Nederland. Wanneer wordt een vakman natuurbeheer daar de baas en trekken de stadsyuppen zich definitief terug binnen hun grachtengordel.

K. Piël,
St. Herstel Inheems Duin

Noot 1
Tijdens de rondvraag in de cie. vergadering van 5 maart antwoordde wethouder Udo Kock (D66) achtereenvolgens:

…‘’ik wil met kracht tegenspreken dat er desinteresse zou zijn in de AWD’’……’’desinteresse is er niet’’. …”blijkt niet uit de hoeveelheid tijd die ik besteedde”….’’ er wordt ontzettend zorgvuldig met het gebied omgegaan’’…’’er wordt heel zorgvuldig beheerd’’…..’’er wordt ontzettend veel capaciteit door Waternet aan besteed’’….’’ik heb veel vertrouwen in Waternet’’…”Waternet gaat zorgvuldig met zijn vrijwilligers om’’

Noot 2
Er werden naar aanleiding van mijn inspreken door de raadsleden geen vragen gesteld .  Zo gaat het altijd. De interesse van de hoofdstedeling ligt bij de groene stroom, bij het faciliteren van pleziervaartuigen in de grachten, bij het plaatsen van waarschuwingsborden om de miljoenen toeristen die de stad bezoeken enigszins in bescherming te nemen tegen de verder onbestreden drugsmaffia.
Ja, voor een natuurgebied dat ergens ver achter Haarlem verscholen ligt hebben de raadsleden zich tenslotte niet verkiesbaar gesteld. Maar ontslaat dat B&W en de Raad van verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer?

De scherpe kritiek die wetenschappelijke medewerkers in het recente lentenummer van voorlichtingsblad Struinen naar voren brachten, zelfs die kritiek lokte in de raadscommissie geen commentaar uit. De wethouder kan voorlopig weer ongestraft doorgaan met zijn  cynisch beleid van pure natuurvernieling. Hij knutselt maar verder, met zijn domme onwil om een alles verwoestende megapopulatie hoefdieren die de wettelijk vereiste gunstige staat van instandhouding in het beschermd natuurmonument ernstig in gevaar brengt, te gaan beheren.

Noot 3
In dit traumatiserende stadhuis liep ik vandaag de goedgemutste heer Niko Buiten tegen het lijf. Dat gaf me even lucht. Hij spreekt de laatste tijd ook weer in.  Ik vroeg onze Haarlemse mossen- en hogere plantenkenner of ik zijn niet onverdienstelijk inspraakverhaal mocht opnemen in dit natuurblogje.  Ja, toe maar, dat mocht!

Geachte raadsleden, wethouder,
Ik ben Niko Buiten en spreek in als coördinator en lid van de mossen- en korstmossenwerkgroep in de Amsterdamse Waterleidingduinen (vrijwilliger) en voorzitter van de Stichting Natuurwerkgroepen (vrijwilliger). De stichting verzorgt onder meer cursussen voor vrijwilligers. Ik spreek mijn verbazing uit over het optreden van de wethouder en de raadsfracties inzake de Amsterdamse Waterleidingduinen. Uw betrokkenheid staat in schril contrast met de sterke betrokkenheid die ik in Bloemendaal bij wethouder en raadsfracties ervaar. In Bloemendaal worden vrijwilligers uitgenodigd in te spreken bij commissievergaderingen, te komen praten bij fractievergaderingen of beantwoordt de wethouder spoedig en uitgebreid de email die hij ontvangt. Bloemendaalse raadsfracties en raadsleden, in ieder geval die van D66, benaderen Amsterdamse raadsfracties om u te informeren over wat bij hen speelt en vragen u zich ermee bezig te houden. Op een email van mij aan uw wethouder enige weken geleden heb ik, zover ik kon nagaan, zelfs nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. Evenmin overigens van de meeste van u, raadsleden. Van u als eigenaar en beheerder ervaar ik liever meer betrokkenheid bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. De lokale media staan er vol van. Mijn advies is uw licht eens op te steken bij uw Bloemendaalse collega’s. Deze week verzuchtte uw overigens wel betrokken collega van de Partij voor de Dieren immers dat zij veel had opgestoken van een bezoek aan de website van de gemeente Bloemendaal om daar de video-opname van de vergadering van de commissie Grondgebied van 10 maart jongstleden te beluisteren.

Ik ben bereid deze inspraak mondeling toe te lichten.

Niko Buiten, Spaarne 49 app 1.7, 2011 CE Haarlem.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>