Protestpraatje voor raadscommissie: de dooie bomenkap praten ze goed

 

De beheerder van de AW duinen kapte opzettelijk honderden dode bomen om. Dan stort een dergelijke met mos en korstmos begroeide tak ter aarde (en wordt daar vertrapt door een legioen bambies).
De beheerder van de AW duinen zaagde deze winter opzettelijk honderden dode bomen om. Dan stort ook ‘n dergelijk met mos en korstmos begroeide takje ter aarde (om te worden vertrapt door een legioen bambies).

 

Geachte lezer,
Vanmiddag las ik weer een verhaaltje voor ten overstaan van de raadscie. Financiën, die heerst over het Natura 2000-gebied, de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Na afloop van mijn kritisch commentaar vroeg de voorzitter of een van de commissieleden nog vragen had.
Geen vragen!

Ik had overigens over hetzelfde onderwerp op 12 April een wat uitvoeriger email verstuurd aan alle 45 raadsleden.
Geen enkele reactie!

Wie vindt dat ik ongelijk heb met mijn stelling dat het beheer van dit natuurgebied onder geen beding geleid mag worden door een politiek orgaan als de Amsterdamse gemeenteraad gezien zijn volslagen desinteresse in het beheer, hij of zij melde zich en vertelt mij eens waarom het niet zo is. Lijkt me sterk dat de raadsleden afgesproken hebben om hun geheime liefde voor de natuur niet met mij te delen.

Inspreken, commissie Financiën, stadhuis Amsterdam, 19 April 2015 Onderwerp: Beheer Amsterdamse Waterleidingduinen

Hoelang gaan we door met het kappen van bomen in een beschermd natuurmonument?

Geachte raadsleden,
Naar aanleiding van klachten over het omzagen van dode prunusbomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen verscheen d.d. 26 maart een brief van wethouder Kock, -hij schrijft: ‘’Aan uitheemse houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers (prunus ook wel bospest genaamd) zijn relatief weinig organismen gebonden.’’
Dit klinkt, voorzitter, als een vergoelijking, om toch maar te kappen.

Om een idee te geven. Dode prunus bindt 59, de Gewone esdoorn 151 niet-soort specifieke kevers. Zó weinig insecten telt de prunus niet maar wel zó weinig dode houtmassa is aanwezig, dat elke dode stam het waard is gered te worden. En dan nog een citaat uit een leerboek: “De meeste houtpaddenstoelen leven van dood hout (saprofyten).’’ (2-blz. 429).

Verder schrijft de wethouder: ‘’De woekerende prunus wordt ook bestreden om de oorspronkelijke duinbegroeiing te herstellen. Waternet streeft er bij de bestrijding van prunus naar de bodem te verschralen door de prunusbomen na het vellen te verwijderen en daarmee tevens de kans op terugkeer van de prunus te verminderen.’’
Jawel, verwijderen is goed waar ‘t het herstel van duingraslanden betreft. Die zijn gebaat bij een schrale bodem.
Maar wethouder, het ging over duinbos!
En dan mogen bomen het bos niet uit! Uit een leerboek: ‘’Als er actief dood hout gecreëerd wordt in bossen waar meer natuurwaarden gewenst zijn, dan ligt het ringen van exoten voor de hand (win-winsituatie)’’ (3-blz. 117).

De heer Cousin, hoofd Natuurbeheer, schreef mij in een brief: ‘’Bij de werkzaamheden rondom de Oranjekom zijn iets meer bomen weggehaald dan eigenlijk de bedoeling was [..].’’
Integendeel, de mééste dode prunusbomen zijn er omgezaagd. Iets meer, schrijft hij, -het is minachting voor de specht en voor de waarheid. In het Haarlems Dagblad sprak André Immerzeel, collega-natuurbeheerder de woorden: ‘’Het oog wil ook wat. Een bos vol geringde bomen ziet er niet uit.’’
Dat ‘iets meer’ moet zijn ‘bijna alles’. En het is bewust toegebrachte natuurschade!

Tevens is het staand beleid om levende bomen om te zagen en af te voeren. Weer een citaat: ‘’De oogst van hout zorgt eveneens voor het verwijderen van nutriënten uit het ecosysteem.’’ […] Maar op zure, nutriëntenarme bodems kan bodemverzuring worden versneld door het wegnemen van een groot deel van de door de vegetatie opgenomen basische kationen.’’ (2-blz. 414).
Nu staat ons bos op zandgrond. Raadsleden, die levende bomen mogen het bos helemaal niet uit! Kappen en afvoeren in plaats van ringen en laten staan betekent niet win-win maar verlies-verlies!

Waar wethouder Kock stelt: ‘’Daar waar vallend dood hout risico’s voor de bezoekers kan opleveren wordt dood hout verwijderd’’, betekent dat een overtreding van de Nbwet. Immers, er is een fijn weefsel van wandelpaden in de AWD. Als je alle dode bomen voor de veiligheid vanaf zeg 15 meter van de berm af omhaalt, kan wel 40 procent bos zich niet integraal natuurlijk ontwikkelen.

Bomen moet je niet afvoeren, hooguit ringen en laten staan. De leiding over de AWD heeft laten weten geen sjoeche te hebben van de natuurbehoudsregels en volhardt in natuurvernieling. Raadsleden doe er wat aan!!

voor Stichting Herstel Inheems Duin,
K. Piël,
Amsterdam ZuidOost

Literatuur:
(1) Amerikaanse vogelkers -van bospest tot bosboom. Door Bart Nyssen et al. Zeist, 1013
(2) Bosecologie en bosbeheer. Door Jan den Ouden, Bart Muys, Frits Mohren en Kris Verheyen (red.), Den Haag/Leuven, 2e druk 2011
(3) Bosbeheer en biodiversiteit –natuurbehoud, biodiversiteit als beheerdoel, praktisch bosbeheer. Door Patrick Jansen en Mark van Benthem, Utrecht 2008.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>