Stichting Duinbehoud, hoe gek kan je zijn?

imagesR5RSGBZ3

‘’Wist je dat er in de duinen reeën leven? Het kan goed zijn dat je ze nog nooit hebt gezien, want als je een ree stoort rent hij snel weg. In ons nieuwe DUIN-magazine, dat begin april verschijnt, lees je meer over deze mooie en bijzondere duinbewoners. Heb jij weleens reeën gezien in de duinen en waar was dat?’’

Dat stond gisteren te lezen op facebook van de stichting Duinbehoud.

Waar halen ze het vandaan; de Ree is in de Amsterdamse Waterleidingduinen al bijna verdrongen door de waanzinnige overpopulatie Damherten.

In een  Alterra-rapport uit april 2013, getiteld ‘’Hoeveel damherten en reeën kunnen leven in de Amsterdamse Waterleidingduinen op basis van het natuurlijk voedselaanbod?”,  toont een grafiekje de neergang van de Ree zodra de Damhertenpopulatie boven de 200 exemplaren uitkwam. In 2012 nadert de stand van de Reeën de horizontale lijn, -die populatie nadert dus onderhand de nul: de Ree is vrijwel uitgestorven in de Awd. Het grootste aantal Reeën bedroeg daar, rond 2002, circa 230 exemplaren.

“Wist je dat er in de duinen reeën leven? luidt de onbenullige vraag. Ja, dat wisten we.

De stichting Duinbehoud heeft zich altijd faliekant verzet tegen een actief beheer van de populatie Damherten. Jacht is zondig. Met de stichting Faunabeheer en de Partij voor de Dieren behoort het daarmee tot de hoofdschuldigen die zorgden dat de Ree, door dat jachtverbod, bezig is uit te sterven. Mogelijk is er een reprise in Nationaal Park Zuid Kennemerland. Dat heeft weliswaar belooft om zijn stand van Damherten op 200 exemplaren te houden, maar dat moeten we nog maar afwachten.

Want niet Maxima is onze koningin, welneen de echte is mevrouw de douairière Marianne Thieme, directrice bij de PvdD. Zíj zwaait de scepter over het dierenvolk en zijn makke beheerders, ja die weet zij op meesterlijke wijze koest te houden.

Het sympathieke Reetje staat met een grote foto op de voorkaft van het aprilnummer van DUIN. Ik zal volgende week naar de bieb in de stad moeten om de inhoud te lezen. Nu kan ik alvast zeggen dat hun verhaaltje, dat te lezen is op http://duinbehoud.nl/nieuws/standpunt-actief-beheer-damhertenpopulatie/  het meest weg heeft van de scriptie van een brugklasser. Duinbehoud bezigt ecologische wartaal en laat weten geen boodschap te hebben aan onderzoeksresultaten.

Zo staat in standpunt-actief-beheer te lezen, dat de huidige damhertenpopulatie een ‘’wezenlijke rol vervult bij het tegengaan van het dichtgroeien van het duingebied”.

In het onderzoek dat vorig jaar zomer werd gedaan naar de effecten van de herten op de nectarplanten komt iets heel anders uit de bus rollen, en wel de volgende hun onwelgevallige conclusie:

‘’De vegetatie in de graaskooien is vergeleken met de vegetatie in referentieplots buiten de kooien. Op acht tijdstippen gedurende het groeiseizoen (periode begin mei tot eind augustus) is het aantal bloemen van nectarplanten geteld en is onderzocht of sprake is van vraatschade.

Het blijkt dat in de piek van de bloei voor drie van de vier onderzoeklocaties een aannemelijk tot zeer aannemelijk verschil is gemeten in het aantal nectarbloemen. De aantallen binnen de graaskooien lagen bij alle vier de locaties hoger dan buiten de graaskooien in de referentieplots. Voor het duingrasland waar de meeste damherten rondlopen en waar geen konijnen voorkomen bleek het verschil het grootst en gold dit verschil over vrijwel het gehele seizoen. In het duingrasland waar relatief weinig damherten en konijnen voorkomen is geen duidelijk verschil vastgesteld. In de overige duingraslanden met redelijke aantallen damherten waar ook veel konijnen voorkomen blijkt het verschil minder groot te zijn dan in een situatie zonder konijnen, maar de verschillen in nectarbloemen blijven aanwezig.

Voor alle duingraslanden gezamenlijk blijkt op de piek van de bloei een zeer aannemelijk verschil op te treden in het aantal nectarbloemen.

Wanneer werd gekeken naar de nectarhoeveelheid blijkt hier eenzelfde beeld uit te komen als bij het aantal nectarbloemen. Voor het duingrasland waar de meeste damherten voorkomen en geen konijnen blijkt dat grote nectarbronnen als ruwbladigen erg te lijden hebben van de damhertenbegrazing. Waar binnen de graaskooien nog honderden bloemen van deze planten bloeiden waren de bloemen vrijwel onvindbaar buiten de graaskooien.

Naast de nectarplanten is er ook gekeken naar enkele waardplanten. Het blijkt dat een negatief effect op waardplanten van de kleine vuurvlinder (schapenzuring) en het klein avondrood (glad- en echt walstro) wel aanwezig is, maar omdat deze planten in zulke grote aantallen voorkomen in de AWD is het de vraag of dit daadwerkelijk invloed heeft op deze vlindersoorten.

 De graslengtes van de duingraslanden blijken ook onder invloed te staan van de damhertenbegrazing, hoewel ook konijnen hierbij een rol kunnen spelen. Er zijn voor de drie duingraslanden met damherten grote verschillen gemeten in de lengte van het gras. Verschillen waar binnen de graaskooien een graslengte is gemeten die 35 cm hoger ligt dan buiten de graaskooien zijn geen bijzonderheid.

Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat de damhertbegrazing de groei en bloei van nectarplanten sterk en in mindere mate van waardplanten in duingraslanden negatief beïnvloed.’’

Tot zover het rapport ‘Effect van damhertenbegrazing op nectar- en waardplanten van de Amsterdamse Waterleidingduinen’. Duinbehoud stelt onverdroten vast: ‘Er is geen overtuigend bewijs voor ecologische schade aan het duingebied als gevolg van begrazing door damherten’. Gevolgd door een ander lachertje: ‘Het damhert is een welkome aanvulling op de begrazing door konijnen en de begrazing door schapen/paarden/runderen.’

En toe maar: ’De rapporten geven aan dat er nog veel onderzoek nodig is om stellige uitspraken te kunnen doen.’

En zo zal het straks nog gebeuren dat, nadat er 80 jaar lang geen Reeën in Natura 2000 Kennemerland Zuid zijn waargenomen, de stichting Duinbehoud (inmiddels stokoud) met de ’stellige uitspraak’ op de proppen komt dat er inderdaad geen Reeën meer in leven zijn.

En dat moet de duinen gaan behouden? Kent de stichting soms enkel naïeve donateurs?

kp

Ps. Lees het rapport over de hertenschade en bekijk eens de schokkende foto’s op https://www.waternet.nl/projecten/dossier-damherten/actueel/actueel/actief-beheer-damherten/

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>